nm 1st editi rattata pokem card base set 61102 m

Title: nm 1st editi rattata pokem card base set 61102 m